Thu thập và chia sẽ thông tin thị trường nông sản trong và ngoài nước

Tây Nguyên mùa cà phê không vui
Do ảnh hưởng có mưa trái mùa, hầu hết diện tích cà phê Tây nguyên đều giảm năng suất.
Cách mạng lúa gạo
Các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới, với tư duy kiến tạo, toàn diện
Xuất khẩu nông lâm thủy sản quý 1 đạt 7.6 tỷ USD
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 năm 2017 ước đạt 2.9 tỷ USD,